Zasady współpracy i regulamin Gazety Kolekcjonera

ZASADY WSPÓŁPRACY I REGULAMIN GAZETY KOLEKCJONERA

Gazeta Kolekcjonera tworzona jest przez Użytkowników serwisu MyViMu.com. Jej podstawowym założeniem jest wymiana i publikacja doświadczeń, obserwacji i poglądów wynikających ze szlachetnej pasji kolekcjonerstwa. Publikować może każdy zarejestrowany w serwisie Kustosz. Aby oddać Wam miejsce należne waszej pasji i wiedzy, mając na uwadze dobro Autorów i Czytelników oraz odpowiedni poziom Gazety Kolekcjonera, prosimy o zapoznanie się z poniższym oraz z regulaminem dot. współpracy z redakcją serwisu MyViMu.com.

OGÓLNE

1. Tematyka artykułów ograniczona jest profilem serwisu. Przyjmiemy teksty dotyczące kolekcjonerstwa, historii materialnej czy muzealnictwa.

2. Szczególnie cenimy tematy mogące służyć jako podstawa do dyskusji, a także takie, których nikt jeszcze nie poruszał.

3. Przed rozpoczęciem pracy nad artykułem należy zgłosić ten fakt członkowi redakcji, który przekaże informację czy materiał leży w zakresie tematycznym serwisu.

4. Nie ustalamy ani górnego, ani dolnego limitu znaków. W przypadku artykułów wyjątkowo długich możemy zdecydować w porozumieniu z autorem o rozbiciu tekstu na kilka części publikowanych w umówionych wcześniej odstępach czasowych.

5. Zabronione jest przesyłanie dokumentów tekstowych w formatach epc.

6. Przesłanie tekstu jest równoznaczne z:

a) akceptacją niniejszego regulaminu.

b) deklaracją, iż przesyłający, podpisany pod utworem własnym imieniem i nazwiskiem, jest jedynym autorem utworu i posiadaczem praw do niego.

c) wyrażeniem zgody na nieograniczanie rozpowszechnianie utworu przez wydawcę i przekazanie praw autorskich do niego wydawcy.

BIBLIOGRAFIA

1. Artykuł musi posiadać bibliografię – listę źródeł, tak drukowanych, jak i internetowych, z których autor korzystał podczas pisania. Artykuły bez listy źródeł będą odrzucane bez czytania, autor zaś będzie informowany o konieczności uzupełnienia braku i ponownego nadesłania tekstu.

2. Opis źródeł zawierać musi następujące informacje:

a) Pozycje drukowane: Nazwisko i imię autora, tytuł, miejsce wydania, wydawnictwo, rok wydania. b) Źródła internetowe: Nazwisko i imię autora strony/artykułu (o ile jest znany z imienia i nazwiska), tytuł artykułu (o ile jest to artykuł), nazwa serwisu internetowego, data opublikowania lub ostatniej oznaczonej modyfikacji, data dostępu (kiedy braliśmy z danego tekstu informacje), adres strony.

3. Autor musi korzystać ze źródeł świadomie i w sposób rzeczywisty, nie zaś tylko wstawiać je, by ładnie wyglądały. W praktyce oznacza to, że jeśli zespół redakcyjny poprosi autora o wskazanie, w którym dokładnie miejscu znalazł daną informację, ten ma obowiązek udzielić odpowiedzi, umożliwiając weryfikację.

4. Bibliografia musi obejmować co najmniej dwie pozycje traktujące bezpośrednio o głównym temacie artykułu (nie liczą się więc tutaj encyklopedie, podręczniki szkolne itp., choć oczywiście można z nich korzystać), a ponad 50% całości źródeł powinny stanowić pozycje naukowe lub popularnonaukowe. Odstępstwa możliwe są jedynie w uzasadnionych, indywidualnie rozpatrywanych przypadkach.

5. Przypisy wymagane są jedynie w przypadku konkretnych, z jakiegoś powodu kontrowersyjnych lub wątpliwych, informacji. Autor nie musi jednak sam ich zamieszczać, może się tym zająć korektor zgodnie z procedurą z punktu 3.

STYL

1. Jako że nie piszemy dla naukowców czy historyków, ale dla pasjonatów, proponujemy, aby artykuły pisane były przystępnym stylem.

2. Autor nie musi pogrubiać, pochylać czy podkreślać wymagających tego fragmentów; zajmie się tym korekta. Oczywiście, jeśli chce dać do zrozumienia, że dany fragment powinien być podkreślony, może stosować takie zabiegi.

3. Autor powinien korzystać ze słowników języka polskiego, ortograficznych i wszelkich innych niezbędnych do zapewnienia rozsądnego poziomu językowego artykułu, a po zakończeniu pracy do dokonania korekty i przed przestawieniem tekstu do publikacji. Artykuły, w których liczba błędów zmusi korektora do napisania tekstu faktycznie od nowa, będą odsyłane autorowi.

4. Dobrym sposobem na korektę jest odłożenie artykułu na około 48 godzin (może być dłużej, ale krócej – lepiej nie) i niemyślenie o nim w tym czasie. Gdy po tym okresie przeczytasz swój tekst jeszcze raz, zauważysz błędy, które wcześniej Ci umknęły (jeśli masz możliwość, czytaj na głos – zdziwisz się, jak wiele powtórzeń wykryjesz w ten sposób). Warto też pokazać tekst komuś innemu, by ocenił, czy dobrze się go czyta.

WYGLĄD

1. Artykuł oczywiście musi mieć tytuł. Autor może zaproponować własny (zostanie najprawdopodobniej zachowany) lub też zdać się na redaktorów i korektorów, którzy postarają się wybrać możliwie najtrafniejszy.

2. Tekst należy podzielić na akapity. Między poszczególnymi akapitami należy zostawić jednolinijkowy odstęp.

3. Wskazane jest, by artykuł, zwłaszcza dłuższy, podzielić na kilkuakapitowe sekcje oddzielone śródtytułami. Również śródtytuły można pozostawić naszej inwencji, jednak – w przeciwieństwie do samego tytułu – są one dużo mocniej „zrośnięte” z treścią, w związku z czym usilnie odradzamy takie podejście.

PARAGRAFY

Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów, a w razie opublikowania zastrzega sobie prawo do ich skracania. Przekazanie materiałów przez Autora równoznaczne jest ze zgodą Autora na rozpowszechnianie przez wydawcę tych materiałów w innych miejscach i na różnych nośnikach.

© Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta Bazy Danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów bez pozwolenia zabronione. Korzystanie serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie Korzystania z Serwisu. Zapoznaj się z regulaminem

Regulamin współpracowników redakcji serwisu MYVIMU.COM

§ 1 Postanowienia wstępne

1. Niniejszy regulamin został stworzony dla współpracowników redakcji serwisu MyViMu.com Osoba, która dobrowolnie przystępuje do współpracy z redakcją automatycznie obejmowana jest obowiązującym regulaminem.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.02.2012 i obowiązuje aż do zmiany regulaminu lub też jego korekty, do której uprawniony jest zarząd serwisu.

3. Regulamin stworzony został po to, aby go przestrzegać. Konsekwencje złamania regulaminu zostały przedstawione w kolejnych punktach.

§ 2 Warunki nawiązania współpracy z redakcją serwisu MyViMu.com

1. Przystąpienie do serwisu jest dobrowolne i jest wyłącznie decyzją współpracownika.

2. Przestrzeganie regulaminu jest obowiązkiem każdego współpracownika redakcji.

3. Osoba współpracująca zobowiązana do zapoznania się z treścią regulaminu.

4. Warunkiem przystąpienia do współpracy z redakcja jest pozytywne przejście procesu rekrutacji prowadzonego przez zarząd i redakcję serwisu.

5. Decyzję o przyjęciu w poczet współpracowników zarząd i redakcja serwisu podejmuje wspólnie lub indywidualnie.

§ 3 Prawa i obowiązki współpracowników redakcji MyViMu.com

1. Każdy współpracownik zobowiązany jest to prawidłowego wypełniania swoich funkcji oraz do systematycznego udzielania się w serwisie.

2. Współpracownicy redakcji otrzymują od serwisu skrzynkę pocztową o adresie @myvimu.com, do użytku własnego

3. Współpracownik ma prawo w każdej chwili zrezygnować z pełnionej funkcji, wyjaśniając uprzednio swoją decyzję redaktorowi prowadzącemu lub zastępcy.

4. Każdy redaktor zobowiązany jest do zachowania tajemnicy odnośnie spraw “wewnątrzredakcyjnych”.

5. Współpraca z redakcją serwisu MyViMu.com jest OBECNIE nieodpłatna. Głównym celem jest sprawdzenie się w roli Autora oraz szkolenie swoich umiejętności w przekazywaniu treści.

6. Nie wyklucza się okazyjnych premii i nagród dla najlepszych współpracowników serwisu. Te mogą być przyznawane przez zarząd serwisu.

7. Współpracownicy redakcji zobowiązani są do podania swoich danych osobowych przy przystąpieniu do współpracy. Koniecznym jest również podanie numeru kontaktowego redaktorowi prowadzącemu (tel. kom).

8. Współpracownik, jako reprezentant serwisu MyViMu.com powinien godnie reprezentować serwis.

9. Każdy współpracownik ma prawo odwoływać się od decyzji podjętych odnośnie jego osoby.

10. Zabronione jest obrażanie innych współpracowników oraz Użytkowników i Gości serwisu.

11. Każdy współpracownik powinien regularnie odwiedzać forum serwisu i jego strony.

12. Zabronione jest kopiowanie treści newsów lub artykułów z innych serwisów, jak również przepisywanie fragmentów, bez uprzedniego ich zredagowania.

§ 4 Szczegółowe obowiązki współpracowników

1. Współpracownicy odpowiedzialni są za formę, treść i poziom.

2. Współpracownicy podlegają redaktorowi prowadzącemu.

3. Redaktor prowadzący jest również odpowiedzialny za korektę oraz rekrutację we własnym zakresie (po konsultacji z zarządem).

4. Ważne decyzje podejmowane przez redaktorów prowadzących winny być konsultowane z zarządem.

5. Redaktor prowadzący powinien posiadać kontakt ze wszystkimi członkami prowadzonego przez siebie serwisu.

§ 5 Nieprzestrzeganie regulaminu

1. Wyraźne złamanie regulaminu grozi wykluczeniem z grona współpracowników redakcji.

2. Działanie na szkodę serwisu grozi odpowiedzialnością karną pieniężną, jeśli zajdzie taka potrzeba (w przypadku, gdy sprawy nie da załatwić się ugodowo).

§ 6 Postanowienia końcowe

1. Po przeczytaniu regulaminu oświadczam, iż rozumiem i zgadzam się na dobrowolne przestrzeganie wszystkich wyżej wymienionych punktów.

2. Regulamin może być w dowolnej chwili poprawiony lub częściowo zmieniony (poprzez np. dodanie punktu) o czym Współpracujący będą informowani.

Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów, a w razie opublikowania zastrzega sobie prawo do ich skracania.

© Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta Bazy Danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie Korzystania z Serwisu. Zapoznaj się z regulaminem